Top

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Değerli İş Ortaklarımız,

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:

AMAÇ

VERİ KATEGORİSİ

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Sağlık Bilgileri (Ateş Ölçümü, HES Kodu)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Pandemi önemlileri sebebiyle firmaya girişinizde temassız ateş ölçümü cihazı ile ateşiniz ölçülmekte, HES kodunuz sorgulanıp ziyaretçi olarak basılı kayıt altına alınmaktadır. Kişisel verilerinizi; pandemi tedbirleri sebebiyle doldurulan formlar ve firmada bir olay meydana gelmesi durumunda tutulan tutanaklar ile basılı olarak toplamaktayız.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri (Siz ve firmamıza gönderdiğiniz hizmet veren çalışanınıza ait)

İletişim Bilgileri (Siz ve firmamıza gönderdiğiniz hizmet veren çalışanınıza ait)

Özlük Bilgileri (Firmamıza gönderdiğiniz hizmet veren çalışanınıza ait)

Müşteri İşlem Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Finans Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; veri güvenliği denetiminden geçen şirket çalışanlarımızla gerçekleştirdiğiniz e-posta trafiğiniz ve dijital olarak kayıtların yedeklenmesi işlemlerinden ve (şirket internet ağını kullandığınızda) elektronik ortam içerikleriniz ve log kayıtları ile dijital olarak toplamaktayız.

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; çalışanlarımız için sizden aldığımız hizmetler sırasında basılı olarak toplamaktayız.

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Finans Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; kamu ve bağımsız denetimleri sırasında basılı olarak toplamaktayız.

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; çalışanlarımıza verdiğiniz eğitimler esnasında basılı olarak toplamaktayız.

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Finans Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; sözleşmeler, faturalar, muhasebe ve finans işlemleri evraklarından basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: İşletme giriş çıkışlarında kamera kayıtları tutulmaktadır.  Kişisel verilerinizi; 43 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla dijital olarak toplamaktayız.  Ayrıntılı kamera aydınlatmamıza ulaşmak için: Toprak Kürk Kamera Aydınlatma Metni

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri  (Anlaşmazlık durumunda)

Finans Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri (Anlaşmazlık durumunda)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; hukuksal anlaşmazlıkların çözümünde, tebligat, dava dosyası ve delil oluşturabilecek evraklardan basılı olarak toplamaktayız.

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş süreçleri içerisinde e-posta, online iletişim platformları üzerinden, mobil uygulama ve programlarla kurduğunuz iletişim sırasında dijital olarak toplamaktayız.

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş faaliyetlerimiz sırasında kullanılan evraklardan, iade/iptal taleplerinde basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Risk Yönetimi Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; İSG faaliyetlerimiz sırasında kullanılan evraklardan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri (Siz ve firmamıza gönderdiğiniz hizmet veren çalışanınıza ait)

İletişim Bilgileri (Siz ve firmamıza gönderdiğiniz hizmet veren çalışanınıza ait)

Özlük Bilgileri (Firmamıza gönderdiğiniz hizmet veren çalışanınıza ait)

Müşteri İşlem Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; firmamıza gönderdiğiniz hizmet veren çalışanınıza ait SGK Giriş Bildirgesi, mal ve/veya hizmet satın alım işlemleri, sipariş ve ödeme işlemleri evraklarından basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; sözleşme işlemleriniz sırasında basılı olarak toplamaktayız.

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi kişisel verileri koruma kanunu sebebiyle hazırlanan dokümanlar aracılığıyla basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.


Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.


Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Amaçla Paylaşıyoruz:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için Kamu ve/veya Özel Hastane ile,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Firması ve yurt dışı Cdozer, Sophos, MAITS ile,
 • Denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi için tam denetim esnasında Anlaşmalı Yeminli Mali Müşavir ve sertifika alınması için Bağımsız Denetim Firması (Leather Working Gruop) ile,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve e-fatura işlemlerinde kullanılan program EDM Bilişim Fatura Entegratör ile,
 • Finans ve muhasebe işleri ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi için Anlaşmalı Bankalar ile,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için Anlaşmalı Avukat/Avukatlık Bürosu ile,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt dışı Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Uzak Bağlantı Programı (Anydesk/Teamviewer), Whatsapp, Zoom, yurt içi ve yurt dışı Anlık Mesajlaşma Uygulaması ile,
 • İhracat ve ithalat işlemlerinde mal, hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Gümrük Müşaviri ile,
 • Mal, hizmet satış sonrası destek ve iptal, iade talep ve süreçlerinin yürütülmesi için Ürün veya Hizmet Veren Kişi veya Firmalar ile,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini için KVKK Danışman Firması ile,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi için Adli Merciler, Kolluk Kuvvetleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sektör Birlikleri (İTKİB, İDMİB, İTO, ÇORLU TİCARET ODASI), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar ve GİB ile paylaşmaktayız.


Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.

Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Talep ve Başvurularınız için:

KVKK Bilgi Talep Formu sayfasında yer alan formu doldurarak, toprakkurk@hs01.kep.tr veya ozdemir@toprakkurk.com  e-posta adresine e-posta göndererek, +90 282 686 73 73 telefonu arayarak, Marmaracık OSB Mah. Seçkin Sok. No:10/1 Ergene / Tekirdağ adresine posta ile dilekçe göndererek veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 1.  Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz gerekmemektedir. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız gerekmektedir.

 

Değişiklik ve Güncellemeler:

Yasal mevzuat ve/veya Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe girdiği tarih:
WhatsappWhatsapp